Monthly Archives

Září 2012

Škola, kde se studenti mění

By | Aktuality - Další články, Aktuality - Vzdělávání

Gymnázium „Beskydy Mountain Academy“ vzniklo ve Frýdlantu nad Ostravicí v roce 2003 jako malé soukromé gymnázium. Původním záměrem byla dvojjazyčná křesťanská škola vhodná pro vzdělávání dětí zahraničních misionářů. Začátky byly velmi obtížné. Postupně se vyvíjel i samotný záměr. V prvním roce začínalo devět žáků, ve druhém roce přibylo dalších osm. Díky mimořádné duchovní a finanční podpoře ze strany ochotných amerických misionářů se podařilo projekt udržet nad vodou.

 

Dnes můžeme hovořit o tom, že se v malém podhorském městečku – stranou pozornosti médií, byznysmanů, politiků i většiny církví – odehrál zázrak. Nadstandardní jazykový program, vzdělávací výsledky i netradiční atmosféra školy, to vše se podílí na její rostoucí reputaci. Zájem o studium stoupá. Absolventi studují na prestižních univerzitách v Česku i v zahraničí a výsledky jsou v řadě parametrů nadprůměrné. Kapacita školy (120 žáků) je naplňována a v rámci běžného provozu je škola soběstačná.

 

Přirozené svědectví

Úkolem školy není vyučovat teologii nebo etiku, ale vytvořit láskyplné prostředí, kde jsou mladí lidé motivováni příkladem, kde mohou vnímat bezpečí, svobodu i přijetí a kde je sdílení evangelia něčím naprosto přirozeným.

„I když je obtížné kvantifikovat duchovní cestu studentů, je zřejmé, že zažíváme velké požehnání v tom, jak mladí lidé na evangelium reagují,“ říká ředitel školy Petr Hermann. Ten dříve pracoval jako učitel na základních a středních školách, v roce 2002 se stal ředitelem základní školy v Ostravě a řízení BMA se ujal v roce 2005. Ředitel Hermann pokračuje: „Každým rokem je u nás několik studentů, kteří zakusí duchovní znovuzrození – od vzniku školy se tak nestalo pouze v jediném ročníku! Je nádherné vidět, jak třetina třídy prožije Boží dotek a v nejproblematičtějším třídním kolektivu dojde k radikální proměně atmosféry.“

Jistě ne všichni studenti se během studia stanou křesťany, přesto je jen málo těch, kdo projdou školou nezměněni či alespoň nedotčeni. „Škola boří předsudky vůči víře. Ti, kdo přicházejí s odporem vůči Bohu, odcházejí s respektem vůči křesťanství,“ říká Hermann a dodává: „Je skvělé, když student, který na evangelium nijak viditelně nereagoval, před maturitou prohlásí: Jsem rád, že jsem byl na BMA, ta škola mne změnila, byl bych jiný, povrchní…“ BMA je důkazem, že mladí lidé nejsou k duchovním výzvám neteční.

„Za studenty se stále modlíme, jsme s nimi v tom, co prožívají a co si často nesou jako břemeno, například zranění z nefunkčních rodin. Zažili jsme i zázračná fyzická uzdravení. Velkou radostí je, když ,děcka‘ od nás odcházejí s touhou sloužit dalším,“ říká Hermann.

 

Angličtina a Bible

„Strategie BMA spočívá v práci s angličtinou,“ vysvětluje Paul Till, učitel angličtiny, který v Česku i s rodinou žije od roku 2004. „Jsme jazykové gymnázium, kde američtí misionáři slouží na plný úvazek jako učitelé angličtiny. Škola se tak může chlubit několika rodilými mluvčími. Školu často navštěvují týmy amerických mládežníků z různých sborů či škol v USA. Máme program, v jehož rámci každé léto posíláme nejlepší studenty na několikatýdenní stáže na školy v USA či v Kanadě.“

To činí gymnázium atraktivní i pro studenty z rodin bez křesťanského zázemí. I oni nicméně mohou prožít neformální „pozvání“ ke křesťanské víře. „Každý týden v hodinách angličtiny používáme jednoduché překlady Bible. Pečlivě jsme promysleli program, kterým jednoduše, nenásilně předáváme informace o tom, co je v křesťanství podstatné,“ říká Till. Prváci čtou texty z evangelií, aby se dozvěděli něco o Ježíšově životě, smrti, zmrtvýchvstání, učení a originálních výrocích. Druhý a třetí ročník se postupně zabývá hrdiny víry ve Starém zákoně od Rút až po Davida. Čtvrťáci se prokousávají některou epištolou.

„Pro příští rok chystáme něco nového. Připravuji projekt zaměřený na otázky, které studenti často kladou: Proč je na světě zlo? Proč je ve Starém zákoně tolik násilí? Moc se na to těším,“ usmívá se Till a je vidět, že tím žije už teď.

Klíčové jsou debaty nad čteným textem přímo ve třídě. Nesnadné otázky jsou vítány, oceňuje se kritické myšlení i odvahu presentovat vlastní názor. „Respektujeme různorodá vysvětlení, ale nabízíme i biblický pohled těm, kdo jsou ochotni jej přijímat.“

 

Učitelé jen jako hosté

Tým křesťanských učitelů postupně objevil několik klíčových prvků, které jsou pro BMA typické.

Prvním je komunita. Škola není izolovaným prvkem, a ani není tím nejpodstatnějším. Chápe samu sebe jako součást širšího společenství. V příbězích obrácených studentů hraje škola také svou roli, ale jen v rámci souhry mnoha faktorů, které utvářejí lidský život. „Jsme částí jedné velké a různorodé rodiny, která žije kolem daného studenta, ukazuje mu lásku, vysvětluje mu evangelium, zamýšlí se nad jeho otázkami, bere v úvahu zápasy, vybízí jej k víře,“ vysvětluje Till. „Každý má svůj dar, svůj úkol. Naučili jsme se to tak přijímat, není mezi námi žárlivost či pocity konkurence.“

Druhou podstatnou věcí je osobní role učitele. „Když učíte, studenti vás velmi bedlivě pozorují. Je to chvílemi až nepohodlné – žáci studují vaše názory, osobní zvyky, vtípky.“ Mladí lidé vesměs nejsou zvyklí na osobní zájem a péči, nejsou zvyklí, že je někdo bere vážně. Právě zde se mohou křesťané osvědčit.

Třetí součástí školního „projektu“, možná tou nejklíčovější, jsou sami křesťanští studenti. Ačkoli v průměru tři čtvrtiny studentů jsou nevěřící, je tu vždy aktivní křesťanská menšina, která má velký zájem oslovit spolužáky. „Nejúžasnější je, když mezi nimi Boží Duch působí úplně nezávisle na učitelích. Loni jsme se doslechli, jak studenti sami vedli své spolužáky ke Kristu ještě dříve, než dospělí vůbec pochytili, co se děje. Studenti sami pořádají víkendové pobyty na chatě, věnované přiblížení evangelia spolužákům. Učitelé tam mohou být také, ale jen jako hosté!“ směje se angličtinář Till.

To vše pomáhá vytvářet svobodnou atmosféru – hovořit o duchovních věcech je „normální“, stejně jako společně číst Bibli, diskutovat, řešit obtížné otázky a s úctou k sobě navzájem hledat pravdu.

 

Součást širší vize

Podobně jako každý živý organismus touží i BMA po replikaci své DNA, po rozšíření své vize. „Křesťanští učitelé v naší zemi potřebují podporu, nemají to vůbec jednoduché. Toužím, abychom se jako křesťané-vzdělavatelé setkávali, sdíleli a inspirovali. Abychom společně s Kristem proměňovali náš vzdělávací systém,“ rozvíjí ředitel Hermann své sny.

A nejde již jen o sny. Jeho škola spolupracuje s Církevní MŠ a ZŠ v Třinci, letos v březnu společně pořádali první celostátní konferenci Křesťan za katedrou. Zúčastnilo se jí na 90 účastníků z různých denominací. BMA podporuje snahy místních společenství ve Frýdku-Místku o založení křesťanské mateřské a základní školy. „A s nadšením vítáme snahy o zakládání škol i na jiných místech, jsme ochotní poradit i pomoci,“ dodává Hermann.

Mnoho věřících u nás se stále mylně domnívá, že křesťanské vzdělávání není potřeba a křesťanské školy jsou jakési „skleníky“ oddělující děti od skutečného života. „Na BMA křesťanští studenti nacházejí velmi skutečný život, mohou se učit skutečným lidem nabízet opravdickou pomoc,“ říká Hermann.

 

David Floryk, KS Ostrava

Autor je starším sboru, šéfredaktorem Konzervativních listů a členem správní rady o. s. Beskydy Mountains Academy, zřizovatele frýdlantského gymnázia.

 

*******************************************

 

Vrtalo mi hlavou, proč jsou křesťané tak super

říká Kati Poláková, absolventka gymnázia BMA

 

OTOT Proč ses rozhodla právě pro gymnázium BMA?

Když jsem se rozhodovala pro střední školu, chtěla jsem, aby byla zaměřena na anglický jazyk a aby se tam vyučovala psychologie. Tyto mé požadavky BMA splňovala. K rozhodnutí taky přispěl jeden učitel – rodilý mluvčí, který projevil zájem na dni otevřených dveří, když jsem si přijela školu prohlédnout. Vzdálenost nehrála v rozhodování roli, protože taková škola není nikde široko daleko. Problém spíš byl, že taťka o tom nechtěl ani slyšet, jelikož je to škola soukromá.

 

OTOT Věděla jsi, že je to křesťanská škola?

Ano, věděla. S maminkou jsme si říkaly, že tam nebude šikana a budou tam hodní lidé. Mé očekávání se naplnilo více, než jsem si dokázala představit. Tato škola mi dala mnohonásobně více než jen hodné lidi…

 

OTOT Jaký byl tvůj výchozí postoj ke křesťanství, s nímž jsi na gymnázium přišla?

Když jsem byla malá, chodili jsme do kostela, maminka a babička byly aktivní katoličky, ale mě to nebavilo, často jsem se tam nudila a nedávalo mi to nic do života. Jedním uchem to šlo dovnitř, druhým zase ven. Tenkrát jsem to nepotřebovala. Když jsem pak byla teenager, do kostela jsem už nechodila a žila si svůj (nedobrý, hříšný) život. Nicméně když jsem mívala nějaké problémy, modlívala jsem se naučené modlitby – tak nějak jsem věřila, že Bůh existuje…

 

OTOT Jak ses na škole cítila?

Když jsem se začala bavit s křesťany (ještě jsem to o nich v té době nevěděla), měli v sobě něco zvláštního, začala jsem přemýšlet, co to asi je. Přece nemůžou být sami od sebe tak super? A celá ta atmosféra, proč to není jinde? V tom musí něco být…

 

OTOT Pak jsi dostala pozvání na víkendovou akci pro studenty …

Ano, to bylo ke konci prváku. Na akci „Catch it“ (Chyť to) jsem z finančních důvodů nemohla jet. Dva dny před akcí mi zavolal kamarád ze školy, že mi polovinu zaplatí, protože vnímá, že tam mám jet. Wow! Tak jsem se znovu zeptala táty, ten nakonec souhlasil.

 

OTOT Co se tam dělo?

Když jsme diskutovali nad jedním biblickým textem, tak mí křesťanští kamarádi povídali o tom, jak nemusejí mít strach o budoucnost, o vysoké školy, protože to Pán má v rukou… Nad tím jsem velmi přemýšlela. Žádný strach, osobní vztah s Bohem, to pro mě byla novinka. Když jsem pak jela vlakem domů, plakala jsem. Sestra mi přišla naproti a já úplně propukla v pláč, říkala jsem, že to bylo úžasné. Spolužáci mi pak nabídli skupinky, kde jsem se o Bohu mohla dozvědět více, taky jsem od nich dostala svoji první Bibli jako dárek. Ježíše jsem nakonec přijala po English campu v létě 2009.

Dnes jsem zapojena do buňkového společenství ve Frýdku-Místku, které je zaměřeno na evangelizaci a učednictví. V řece ve Frýdku-Místku jsem byla také pokřtěná, bylo to nádherné!

Naše společenství vzniklo taky zčásti díky BMA. Když můj spolužák Andy cestou přes Frýdek-Místek do školy viděl na nástupišti tolik mladých lidí, dostal touhu je oslovit.

 

OTOT Jakou roli ve tvém obrácení hráli spolužáci, učitelé a prostředí školy?

K obrácení mi pomáhali hlavně kamarádi z vyšších ročníků. Přátelství mých křesťanských spolužáků mi pak dalo šanci růst a zapojit se s nimi do nesení dobré zprávy lidem, kteří Ježíše neznají. Učitelé, zejména naši Američané, hráli taky velkou roli, jelikož jsem na jejich životě viděla živého Ježíše. Pomáhali mi stát pevně na něm, i když jsem měla těžké období. Během let na BMA mě Bůh vychovával pro další věci, které pro mě má teď. Cítila jsem se tam bezpečně, milovaná, bylo o mě postaráno.

Teď mě Pán vysílá dál, a já se hrozně těším. Vše, co se událo během těch čtyř let v mém osobním životě, mi dalo vizi pro plnění Pánova velkého poslání. Líbilo se mi, s jakou smělostí tam mladí lidé hovořili se svými spolužáky o lásce Ježíše Krista. Bůh mě skrze tuhle školu pozval k sobě a dal mi touhu sloužit druhým. Když sama mám naplněný život, toužím, aby ho měli i ostatní. Je nádherné vidět proměněné životy lidí, kteří začínají milovat svého Stvořitele.

 

OTOT V čem podle tebe spočívá „křesťanský charakter“ BMA?

Není to církevní škola s výukou náboženství, ale je tam přítomen živý Ježíš, který proměňuje lidské životy. Vždyť na škole byli hluboce dotčeni a proměněni i dlouholetí křesťané!

 

OTOT Co tě čeká teď po maturitě?

Chystám se na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, nejspíš na obor angličtina-psychologie. Uvažovala jsem i o biblické škole v Americe, ale po modlitbách a zvažování jsem se rozhodla, že zůstanu doma, neboť mám velkou touhu zasáhnout Čechy evangeliem. Dá-li Pán, začneme službu evangelia i v naší vesnici, v Hnojníku.

 

David Floryk

Uveřejněno se svolením časopisu Život víry.


Radek Hejret představuje projekt Světlo paměti

By | Aktuality - Další články

Centra vzdělávání a dialogu

Od roku 2007 realizuje Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR) pro žáky základních a středních škol rozsáhlý vzdělávací projekt „Světlo paměti“, pro který získala v roce 2009 tříletou podporu Evropského sociálního fondu prostřednictvím MŠMT pod názvem „Centra vzdělávání a dialogu“ (www.centravzdelavaniadialogu.cz).
Od počátku projektu certifikovaní lektoři navštívili 751 škol a oslovili 65488 žáků v celé ČR při 1776 přednáškách a workshopech.

Foto: Žáci 8. a 9. tříd při besedě na Masarykově základní škole v Broumově.

Cíl projektu

Cílem celého projektu je zvýšit u mladé české populace povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku a působit tak preventivně proti výskytu rizikového chování a extremismu ve společnosti. Na příkladu holocaustu se studenti interaktivní formou dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se vyskytují i v současné době.

Marta Kottová ukazuje přítomným původní hvězdu s nápisem JUDE, kterou museli nosit všichni Židé v Protektorátu po dovršení šesti let věku.

Vzdělávací aktivity na školách

Jádrem projektu jsou přednášky a besedy na školách, které uskutečňují odborně vyškolení lektoři. Ti používají dobové dokumenty, multimediální pomůcky, citují z publikací souvisejících s tématem a využívají osobní znalost životních příběhů pamětníků.

Video dokumenty a materiály pro učitele

Na základě natočených video dokumentů, které zaznamenávají životní příběhy dvaceti pamětníků, vzniklo vzdělávací multimediální DVD, jehož obsah tvoří sedm ucelených souborů výpovědí na různá témata. Všechna DVD obsahují obecný historicko-etický úvod a tvoří tak ucelenou vzdělávací jednotku, se kterou mohou žáci a studenti pod vedením lektorů samostatně pracovat.

    

Pro učitele dějepisu, občanské výchovy, českého jazyka a literatury či výtvarné výchovy nabízí regionální koordinátoři projektu implementaci didaktických a metodických postupů v oblasti výuky o holocaustu pomocí vzdělávacích jednotek Jad Va-šem. Zájemcům z řad pedagogů jsou poskytovány zdarma kompletní sady výukových materiálů i s potřebným proškolením. Podmínkou získání materiálů je pouze proplacení nutných cestovních nákladů školícím regionálním koordinátorům. To vše díky spolupráci s Mezinárodní školou výuky holocaustu při Jad Va-šem v Jeruzalémě a mezivládní organizací na podporu vzdělávání o holocaustu, jeho připomínání a výzkumu – ITF (The Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research).

S pedagogy, kteří projeví o vzdělávací materiály zájem, by regionální koordinátoři rádi navázali dlouhodobou spolupráci s možností pozvat do jejich vyučovacích hodin lektora ICEJ, případně pamětníka holocaustu, a poskytli celou řadu příkladů dobré praxe ze škol, ve kterých došlo k pilotnímu ověřování v rámci projektu v minulých letech.

Poznejte Radka Hejreta

Radek Hejret patří k nejzkušenějším lektorům tohoto projektu. Od počátku projektu absolvoval již 118 přednášek a besed s pamětníky, při nichž oslovil přes 5600 žáků.

Radkovo dětství i dospívání bylo velmi poznamenáno tím, že se rodiče brzy po jeho narození rozvedli. V roce 1991 vyznal Ježíše jako svého Pána a Spasitele, byl pokřtěn a stal se členem pražského sboru Apoštolské církve. Současně prožil povolání do služby Bohu – sdílet s mladými lidmi naději pro jejich životy v Ježíši.

V létě roku 1995 se oženil. S manželkou má čtyři syny, které se snaží vychovávat podle biblických zásad a zapojovat do služby.

Pracoval jako reklamní grafik, vedl chráněnou dílnu ve stacionáři pro tělesně a mentálně postižené, v letech 1998–2009 vedl sbor Apoštolské církve v Kladně.

Od počátku své duchovní služby vnímal naléhavou potřebu dozvědět se více o Izraeli. Tuto problematiku několik let studoval a začal se seznamovat s historií Země Izrael, s blízkovýchodním konfliktem a nakonec i s osudy českých Židů před, během a po holocaustu. V roce 2006 ve spolupráci s Operací Ester a kladenskými sbory Apoštolské církve a Církve československé husitské zorganizoval mezinárodní konferenci Kořeny víry. Od tohoto roku začal více spolupracovat s ICEJ. Na podzim roku 2009 se s manželkou stali certifikovanými lektory výuky o antisemitismu a holocaustu v rámci projektu Centra vzdělávání a dialogu. Na jaře roku 2010 se stal regionálním koordinátorem tohoto vzdělávacího projektu pro střední, západní, severní a východní Čechy a na podzim roku 2011 absolvoval týdenní školení v Mezinárodní škole výuky holocaustu při Jad Va-šem v Jeruzalémě. Kromě přednášek spolupracuje se školami na návazných projektech – výstavy prací žáků, koncerty, promítání filmů, ověřování vzdělávacích materiálů, vzdělávací zájezdy do míst spojených s holocaustem.

Navíc aktuálně nabízí uspořádání vzdělávacích aktivit za přítomnosti pamětnic holocaustu – tato nabídka je však z důvodu velké vytíženosti pamětnic i s ohledem na jejich zdravotní stav časově omezena!

V měsíci říjnu se jedná o možnost uspořádání besedy s paní doktorkou Michaelou Vidlákovou z Prahy, v měsíci listopadu pak s paní Martou Kottovou z Liberce.

 Kontakt

Máte-li zájem o zorganizování vzdělávací aktivity na škole, kontaktujte ústřední kancelář ICEJ, nebo konkrétního regionálního koordinátora, který s Vámi domluví podrobnosti.

ICEJ ČR ústřední kancelář
Komárkova 4, 148 00 Praha 4
     t:             +420 272 732 636       | e: icej@ecn.cz
Radek Hejret střední, západní, severní a východní Čechy
     m:             +420 739 324 300       | e: radek.hejret@icej.cz
Alice Michalcová jižní Čechy a Vysočina
     m:             +420 722 724 398       | e: alice.michalcova@icej.cz
Mgr. Pavel Horák Zlínský a Jihomoravský kraj
     m:             +420 722 174 974       | e: pavel.horak@icej.cz
Jana Hlávková Moravskoslezský a Olomoucký kraj
     m:             +420 731 478 190       | e: jana.hlavkova@icej.cz

Redakce: Hanka Martináková


Akreditovaná příprava učitelů Etické výchovy

By | Aktuality - Další články | No Comments

Aktuální nabídkou, jak mohou zájemci o výuku Etické výchovy na školách získat akreditované vzdělání, jsou  kurzy, které realizuje  Etická výchova, o.p.s. a Etické fórum ČR ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové.  Zájem o vzdělávání v této oblasti se zvyšuje  a rozšiřuje se i nabídka možností vzdělání pro učitele.

Kurz EtV 40hod

Od roku 2013 je v nabídce také 40-hodinový kurz Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi, který je určen pro učitele, kteří chtějí etickou výchovu vyučovat průřezově ve svých předmětech.

Pro 17 škol Etická výchova, o.p.s. organizovala na podzim 2013 40-hodinový kurz etické výchovy. Možnosti dotované účasti na tomto 40h kurzu využily i 3 osoby ze SKU.

Reference účastníků z řad SKU:

40 hodinový kurz „Aplikace Etické výchovy v pedagogické praxi“, který proběhl v Pozořicích v listopadu 2013, musím hodnotit pouze kladně. Oba lektoři Mgr. Petr Vaněk a Mgr. David Vaněk byli vždy skvěle připraveni. Naprosto nenuceným způsobem nás provedli nezbytnou teorií, které vůbec nebylo mnoho, ba naopak, mnohé věci jsme si prakticky vyzkoušeli zážitkovou metodou sami na sobě. Lektoři byli připraveni vyjít vstříc konkrétním požadavkům jednotlivých účastníků kurzu a tak jsme probrali i některé konkrétní případy z pedagogické praxe jednotlivých učitelů. Doporučila bych kurz všem učitelům, kteří mají zájem se ve své profesi posunout ještě dál, načerpat nové síly, zasmát se a poznat další učitele, kteří nechtějí školstvím jen tak proplouvat, ale mají svou práci, resp. žáky rádi. Je vždy velmi povzbudivé takové lidi potkat, což se mi na kurzu v Pozořicích povedlo.

          Lektorka Etických dílen, jižní Morava

 Začátkem prosince jsem byla na posledním ze čtyř dnů 40 hod kurzu Etické výchovy. Tento kurz byl pro mě podnětným, přestože se více zaměřoval na učitele 2.st. ZŠ a víceletých gymnázií. Dozvěděla jsem se, jak děti vést k tomu, aby chtěly dělat věci pro druhé bez očekávání odměny. Dostali jsme praktické náměty, jak vést účelně třídnickou hodinu. Formy třídnické hodiny mohou být různé. Prakticky jsme si vyzkoušeli, jak v třídnické hodině správně rozebírat problémy, které nastanou v určitém kolektivu dětí. Velice se mi líbilo, že jsme si různé aktivity pro děti mohli vyzkoušet přímo na sobě. Bylo povzbuzující vidět podobně smýšlející učitelé, kterým nejde ve škole jen o známky, ale také o charakter dětí a jejich potřeby. Vyměnili jsme si mezi sebou různé náměty do vyučování, hry, aktivity na přeladění. To bylo pro mě velice užitečné.

           Učitelka 1.stupně ZŠ, Vysočina, toho času na mateřské dovolené

Aktuální nabídku  40h kurzů  naleznete na  http://www.etickavychova.cz/ops/40hod-kurz/ 

Pro další zájemce z řad SKU je  možno  tento kurs získat  za dotovanou cenu. Více informací jkuklinek(zavinac)kam.cz.

Kurz EtV 250hod

Tento nejobsáhlejší program, který nabízí Etické fórum www.etickeforum.cz, je v České republice  nabízen přes deset let. Jeden z jeho hlavních lektorů PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. je současně také autorem RVP (Rámcového vzdělávacího programu), jak etickou výchovu na základních školách učit – viz www.msmt.cz  www.rvp.cz.

V rámci DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) je 250 hodinový kurz pro výuku etické výchovy akreditován přes univerzitu v Hradci Králové. Pro získání této aprobace je podmínkou, aby uchazeč o studium měl již vysokoškolské pedagogické vzdělání pro učitele nebo pedagogy volného času, popř. byl absoloventem VŠ a měl doplňující pedagogické vzdělání. Projít kurzem je možné i bez této podmínky, ale absolvent nezíská aprobaci DVPP.

Kurzy jsou organizovaný v různých městech v ČR.  V poslední době začal kurz v Praze. Díky spolufinancování Městkou částí Praha 6 byla jeho cena 15.000 Kč. Pro členy sítě křesťanských učitelů bylo možné získat dotovanou cenu 10.000 Kč za celý kurz na 1,5 roku (v ceně je zahrnuto lektorné, ubytování, strava). Na tomto běhu je vyučujícím Mgr. Pavel Motyčka  a Ing. Jitka Macháčková z Gymnázia Letovice. Další kurz zřejmě proběhne v roce 2014 v Brně. Pro další zájemce z řad SKU je stále možno získat tento kurz za dotovanou cenu.

Aktuální nabídka 250 hod kurzu je zde http://www.etickavychova.cz/ops/250hod-kurz/ Pokud vás nabídka kurzu zaujala, pošlete předběžnou přihlášku do Etického fóra www.etickeforum.cz , kde naleznete i podrobnosti ke kurzu. Na základě zaregistrovaného zájmu uchazečů se pak mohou otevřít další kurzy i v jiných městech ČR.

Ke stažení – propoziceLink –  přihláška.

Aktualizováno 10.3.2014