Monthly Archives

Říjen 2014

Etická výchova – Duchovní rozměr člověka

By | Aktuality - Další články

Přinášíme vám vybrané lekce z učebnice, metodiky a pracovních listů etické výchovy. Tato verze byla sestavena pro křesťanské učitele a doplněna komentářem autorky Etických dílen ® Ing. Elišky Krmelové.

Vybrané lekce jsou součástí aplikačního tématu etické výchovy: „DUCHOVNÍ ROZMĚR ČLOVĚKA“ podle struktury v RVP.

PDF soubor lekcí ke stažení – 23 MB:

Duchovní rozměr člověka – 9. ročník

 

Tyto lekce jsou součástí učebnice etické výchovy, která byla v srpnu 2014 vydána a v elektronické verzi zveřejněna na: www.etickavychova.cz/ops/pomucky-pro-vyuku-etv

Schválilo MŠMT č.j.: MSMT-7934/2014 dne 6. června 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro základní
vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro doplňující vzdělávací obor Etická výchova s dobou
platnosti šest let.

Materiál byl vytvořen v rámci EU projektu OPVK „Etická výchova a učebnice“, CZ.1.07/1.1.00/26.0114, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Zdroje pro školy k 600. výročí Jana Husa

By | Aktuality - Další články, Aktuality - Vzdělávání

Interaktivní dílny o Husovi a projekt Husovy stopy

V letošním roce si připomínáme 600. výročí upálení Jan Husa. Je to příležitost pro křesťany přinést věrnější obraz jeho duchovního odkazu než ten, který běžně zaznívá ve školách.

V březnu 2015 probíhá finalizace výukových materiálů pro jejich zveřejnění na RVP pro pro lektory a učitele:

● „Jan Hus – Pravda vítězí“ (II. stupni ZŠ) od autorky Lenky Selčanové, metodičky Církve československé husitské.

●  „Hus, jak ho neznáte“ (7.-9. třída ZŠ + SŠ) od autorky Elišky Krmelové.

● „Tajemství husích stop“ (3.-5. třída ZŠ)  od autorky Elišky Krmelové.

Pokud byste měli zájem zapojit se do pilotního použití před zveřejněním materiálů, ozvěte se na email hmartinakova(zavinac)kam.cz.

Spolek České studny připravuje projekt pro školy Husovy stopy .

Podrobnosti budou zveřejněny na workshopu na konferenci Křesťan za katedrou dne 18.4. v Komorní Lhotce – více: http://kzk.sceav.cz/

Učebnice etické výchovy o Janu Husovi

Lekce PRAVDA a LEŽ metodika – PDF

Lekce PRAVDA a LEŽ učebnice – PDF

Lekce PRAVDA a LEŽ pracovní list – PDF

Lekce PRAVDA a LEŽ přílohy – PDF

Tato lekce je součástí učebnice etické výchovy, která byla v srpnu 2014 vydána a v elektronické verzi zveřejněna na: www.etickavychova.cz/ops/pomucky-pro-vyuku-etv

Schválilo MŠMT č.j.: MSMT-7934/2014 dne 6. června 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro základní
vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro doplňující vzdělávací obor Etická výchova s dobou
platnosti šest let.

Materiály byly vytvořeny v rámci EU projektu „Etická výchova a učebnice“, CZ.1.07/1.1.00/26.0114, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa

By | Aktuality - Další články, Aktuality - Vzdělávání

Motto školy

„Proto věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečné smrti věčné, kterou je věčné odloučení od Boží milosti.“ (Jan Hus)

Naše škola je soukromou školou zřizovanou církví Slovo života a má proto křesťanský charakter. Škola provozuje mateřskou školu, 1. i 2. stupeň základní školy, základní školu speciální a školní družinu.

Vize školy

„Připravit děti po duchovní, vědomostní, praktické i sociální stránce tak, aby mohly být Božími spolupracovníky pro reformaci v našem i v jiných národech.“

Historie

Naše škola vznikla z iniciativy rodičů a věřících brněnských evangelikálních církví: Apoštolská církev, Slovo života, Církev bratrská, Bratrská jednota baptistů, Křesťanské společenství, Křesťanské sbory a Evangelikální společenství. Zřizovatelem školy je církev Slovo života v Brně, garantem náboženské výchovy a vzdělávání je Apoštolská církev.

Škola byla od roku 1997 připravována za odborné spolupráce s Association of Christian Schools International (ACSI – Mezinárodní asociace křesťanských škol). Od roku 2006 je evidována jako její projektová škola a po zařazení MŠMT do sítě škol v září 2008 je ACSI plně akreditována. V únoru 2009 se naše škola stala členskou organizací České evangelikální aliance (ČEA).

Charakter školy

Škola je určena jak pro děti z křesťanských rodin, tak i pro děti, které zatím v Boha nevěří, ale respektující křesťanský charakter výchovy i výuky. Díky mezicírkevnímu charakteru školu navštěvují například děti z Bratrské jednoty baptistů, Církve bratrské, Apoštolské církve, církve Slovo života, Betánie i římskokatolické církve.

 

V základní škole máme kompletní 1. stupeň a každým rokem přidáváme další ročník. Od školního roku 2015/2016 budeme mít všech 9 ročníků.

Výuka a výchova žáků

Ve třídách máme malé počty žáků, a proto se učitelé mohou plně věnovat všem dětem individuálně a velmi rychle řešit výchovné i studijní problémy. Tomu napomáhá i fakt, že se pedagogové setkávají se svými žáky i ve svých církevních sborech, a znají je tedy nejen ze školního prostředí.

Na naší škole vyučujeme podle školního vzdělávacího programu obohaceného o předměty biblická nauka a etická výchova již od 1. ročníku. Oba předměty jsou úzce propojeny. Na druhém stupni je biblická nauka zaměřená na historii církve a židovského národa. Každé pondělí ráno máme také společné bohoslužby žáků a učitelů. Společně se modlíme nejen na těchto bohoslužbách, ale i na začátku vyučovacích hodin.

Pro aktivní křesťanský život a misijní činnost připravujeme naše žáky ve spolupráci s mezinárodními organizacemi, jako je např. ICEJ a Krmte hladové. Přispívá k tomu také naše mezinárodní spolupráce se základní školou Lužických Srbů v Chrósčicích. Letos se žáci z obou národů měli možnost setkat osobně, a to díky Česko-německému fondu budoucnosti, který náš projekt finančně podpořil.

S vlastním programem naši žáci pravidelně navštěvují domovy důchodců a na pomoc hendikepovaným dětem jsme uspořádali v rámci celostátní akce „Pomozte dětem“ veřejné vystoupení spojené s finanční sbírkou.

Zaměstnanci, rodiče, církev

Pedagogové se soustavně dále vzdělávají. Kromě klasických seminářů se pravidelně zúčastňují křesťanské konference „Křesťan za katedrou“ a konference pro křesťanské školy pořádané Mezinárodní asociací křesťanských škol. Učitelé jsou vzorem žákům jak po morální, tak po duchovní stránce.

Celý kolektiv zaměstnanců se účastní koncem školního roku společného dvoudenního výjezdu mimo Brno. Zde nejen rozvíjíme přátelství a kolegiální vztahy, ale především hodnotíme svoji celoroční práci a konfrontujeme ji s nastavenou vizí školy. Pro naše zaměstnance je práce na křesťanské škole nejen zdrojem obživy, ale též službou.

Nemohli bychom však pracovat bez úzké spolupráce s rodiči a jejich plné podpory a to i v oblasti finančního zabezpečení školy. Cenným přínosem je pro nás také pomoc rodičů při nutných opravách, stěhování, malování a nezbytné prezentaci školy v církevních sborech. Rodiče našich žáků jsou věřící z různých církví. Případně je jim křesťanský charakter školy blízký a chtějí, aby jejich děti vyrůstaly v křesťanském prostředí. Na jižní Moravě je tento styl výchovně-vzdělávací práce ojedinělý a rodiče si toho váží.

„Nejde pouze o biblickou nauku a etickou výchovu, ale o křesťanské prostředí celkově (učitelé, spolužáci, přístup k výuce celkově…). To, co je i v názvu školy (Hledej pravdu,…), mohou děti vidět v praxi, poznávají tedy pravdu teoreticky i prakticky…“ (Zdeňka a Martin Chlubnovi)

„Když jsme s manželem svěřovali dítě Hospodinu a hledali další cestu, řekli jsme si, že ho dáme do školy Jana Husa. Vnímám, že za rozhodnutím lidí oddaných takto dětem sloužit je mnoho pilné práce a důvěra Bohu. To, že společenství křesťanů mohou takto sdílet děti z nevěřících rodin, je úžasná příležitost také pro všechny děti k vzájemnému dávání.“ (Marie a Robert Jordánovi)

„Cením si na škole toho, že Bůh je tu přirozenou součástí života a že se rozlišuje dobré a špatné jednání.“ (Luděk Brdečko)

„Když jsme se rozhodovali o tom, kam dát své děti do základní školy, zvažovali jsme možnosti dát je do nejbližších škol v místě našeho bydliště, do některé z výběrových škol nebo do této křesťanské školy J. Husa. Jsme praktikující křesťané z protestantské církve. Přes jiné doporučení PPP jsme zvolili tuto školu a dobře jsme udělali. Na škole J. Husa si cením toho, že učí děti o tom, že ať v čemkoli vynikají nebo naopak nestíhají, jsou milované Boží děti – učí děti o tom, kým jsou před Bohem. Do vyučování jsou zařazené předměty etická výchova a biblická nauka, ve kterých se děti učí přemýšlet o férovém jednání a učí se mít rády Boha, sebe a své kamarády. Přirozeně zpívají, modlí se a přemýšlejí o Bohu. Přestože se škola neprofiluje jako výběrová, oba naši synové z páté třídy mohli přejít na osmileté gymnázium. Díky J.“ (Helena Brdečková)

„Pro mne jako rodiče je nejdůležitější vědět, že moje dítě navštěvuje školu, kde je vedeno k úctě a lásce k Bohu a k ostatním lidem. Také je pro mne velmi podstatné, aby byli učitelé nejen profesně zdatní, ale také byli mému dítěti příkladem ve svém charakteru. Věřím totiž tomu, že učitel předává dítěti společně s učivem také kus sama sebe. Proto jsem vděčný za to, že moje dítě může navštěvovat ZŠ Jana Husa, která má tyto hodnoty a jde tímto směrem.“ (Jiří Němec)

Církve nám poskytují duchovní zázemí, modlitební podporu, finanční i praktickou pomoc. Jsme součástí vize církve Slovo života v Brně, které je zároveň naším zřizovatelem. Vnímáme, že jsme součástí něčeho většího a že naším posláním je být nástrojem pro probuzení a reformaci.

Vzory naší školy

DNA naší školy a hlavním vzorem pro nás všechny je sám Ježíš Kristus. Otevřeně mluvíme o Bohu nejen během výuky biblické nauky či bohoslužbě. Učitelé kreativním způsobem sdílejí svou osobní víru v Krista se žáky i při výuce ostatních předmětů.

Dalším vzorem je Jan Hus, Jan Amos Komenský, Moravští bratří a další naši předkové, kteří toužili po upřímném vztahu s Bohem. Název naší školy je výrazem touhy navázat na práci našich duchovních předchůdců, kteří byli ochotní kvůli osobní víře v Krista obětovat vše.

Pro žáky jsou vzorem i samotní zaměstnanci školy, nejen učitelé, ale i provozní zaměstnanci. Také oni díky svému osobnímu vztahu s Kristem ukazují dětem cestu k Bohu.  A stejně jako církevní reformátoři jsou dnes vzorem pro nás, usilujeme o to, aby se naši žáci stávali vzorem pro své okolí, Božími služebníky a součástí v minulosti započaté reformace.

Dokument České televize o naší škole si můžete prohlédnout zde.

Více informací o naší škole najdete na webu http://www.krestanskaskola.cz/

Autor: Stanislav Cikalo, učitel křesťanské výchovy a informačních technologií


PRAVDA VÍTĚZÍ – připomenutí odkazu Mistra Jana Husa

By | Aktuality - Vzdělávání

"Pravda vítězí"

Interaktivní dílna PRAVDA VÍTĚZÍ

 

K čemu je vzdělání bez mravnosti?
Kdo prospívá ve vědění a upadá v mravech, Víc upadá, než prospívá.
(Jan Amos Komenský, Velká didaktika)
 

 

Aktuální Husův význam 

Od roku 2014 probíhají v evropské kulturní a církevní společnosti akce, připomínající historický i aktuální význam nejvýznamnějšího středověkého koncilu v Kostnici v létech 1414-18. V roce 2015 bude ústředním tématem kauza Mistra Jana z Husince, který byl 6. července 1415 odsouzen a upálen.

Husův trvalý význam vyjádřil prezident ČR Václav Havel na mezinárodní konferenci na Lateránské univerzitě v Římě 17. prosince 1999: „Velkým vkladem Jana Husa do evropských dějin byl princip osobního ručení. Pravda pro něj byla …životním postojem, závazkem a nárokem…Tím se začala stávat rozhodující společenskou veličinou konkrétní a jedinečná lidská bytost a její transcendentálně zakotvená odpovědnost. Tedy přesně to, co by měla ctít a oč by se měla opírat celá moderní civilizace, nechce-li dopadnout špatně.“

Dnes, po patnácti letech, jsou Havlova slova ještě naléhavější. Proto jsme se v Církvi československé husitské rozhodli připravit pro základní a střední školy program s etickým tématem, jež by v setkání s Husovým příběhem, dílem a příkladem podnítily žáky škol k vlastnímu etickému rozhodování a jednání ve vlastním životě.

Co vám PRAVDA VÍTĚZÍ nabízí

Dílna je uvědomělým pokusem navodit velmi neformálním a netradičním způsobem etickou besedu se žáky o příběhu, osobě a výzvě, kterou v kulturních dějinách i přítomnosti představuje Mistr Jan Hus. Soustředí se na Husovo vnímání pravdy, etiky a osobní odpovědnosti a to zcela srozumitelným a pro žáky blízkým způsobem.

Vychází z konkrétních situací a příkladů ze současného života mladých lidí a ukazuje tak etický dosah našich slov a našeho osobního vnímání pravdy a lži a z nich vyplývajících postojů. Dotýká se tak např. tématu milosrdné lži, pomluvy, přetvářky, překrucování informací, sociálních rolí apod.

V rámci této dílny mohou žáci vzájemně diskutovat a objevovat tak své vlastní etické nastavení v mezilidských vztazích.

Cíl interaktivní dílny

Cílem je pomoci učitelkám a učitelům při výuce etických principů formování pohledu dětí na zásadní životní hodnoty. Dílna přibližuje žákům elementární etické zásady, které pramení v tisícileté židovsko-křesťanské evropské kultuře a mají platnost dodnes. V duchu Jana A.Komenského kultivují mravní profil dětí od psychologicky přirozeného egocentrismu k uvědomělému vztahu k sobě samému, druhým lidem a k životu jako takovému.

Časová dotace

2 vyučovací hodiny.

Cílová skupina:

Beseda byla vytvořena pro lektory navštěvující školy a je vhodná i pro učitele. Vhodná audience jsou žáci 2. stupně ZŠ, Gymnázií.

Beseda ke stažení:

Autor interaktivní besedy:

ThDr. Lenka Selčanová, 413 01 Roudnice n.L Husovo nám.60, E-mail: lenka.selcanova(zavináč)ccshpraha.cz

 Odborný garant:

Naukový odbor úřadu, Ústřední rady Církve československé husitské, 160 00 Praha Wuchterlova 5, Prof.ThDr. Zdeněk Kučera, Mgr.Karolina Guhl, E-mail: karolina.guhl(zavináč)ccsh.cz