Aktuality - Vzdělávání

PRAVDA VÍTĚZÍ – připomenutí odkazu Mistra Jana Husa

"Pravda vítězí"

Interaktivní dílna PRAVDA VÍTĚZÍ

 

K čemu je vzdělání bez mravnosti?
Kdo prospívá ve vědění a upadá v mravech, Víc upadá, než prospívá.
(Jan Amos Komenský, Velká didaktika)
 

 

Aktuální Husův význam 

Od roku 2014 probíhají v evropské kulturní a církevní společnosti akce, připomínající historický i aktuální význam nejvýznamnějšího středověkého koncilu v Kostnici v létech 1414-18. V roce 2015 bude ústředním tématem kauza Mistra Jana z Husince, který byl 6. července 1415 odsouzen a upálen.

Husův trvalý význam vyjádřil prezident ČR Václav Havel na mezinárodní konferenci na Lateránské univerzitě v Římě 17. prosince 1999: „Velkým vkladem Jana Husa do evropských dějin byl princip osobního ručení. Pravda pro něj byla …životním postojem, závazkem a nárokem…Tím se začala stávat rozhodující společenskou veličinou konkrétní a jedinečná lidská bytost a její transcendentálně zakotvená odpovědnost. Tedy přesně to, co by měla ctít a oč by se měla opírat celá moderní civilizace, nechce-li dopadnout špatně.“

Dnes, po patnácti letech, jsou Havlova slova ještě naléhavější. Proto jsme se v Církvi československé husitské rozhodli připravit pro základní a střední školy program s etickým tématem, jež by v setkání s Husovým příběhem, dílem a příkladem podnítily žáky škol k vlastnímu etickému rozhodování a jednání ve vlastním životě.

Co vám PRAVDA VÍTĚZÍ nabízí

Dílna je uvědomělým pokusem navodit velmi neformálním a netradičním způsobem etickou besedu se žáky o příběhu, osobě a výzvě, kterou v kulturních dějinách i přítomnosti představuje Mistr Jan Hus. Soustředí se na Husovo vnímání pravdy, etiky a osobní odpovědnosti a to zcela srozumitelným a pro žáky blízkým způsobem.

Vychází z konkrétních situací a příkladů ze současného života mladých lidí a ukazuje tak etický dosah našich slov a našeho osobního vnímání pravdy a lži a z nich vyplývajících postojů. Dotýká se tak např. tématu milosrdné lži, pomluvy, přetvářky, překrucování informací, sociálních rolí apod.

V rámci této dílny mohou žáci vzájemně diskutovat a objevovat tak své vlastní etické nastavení v mezilidských vztazích.

Cíl interaktivní dílny

Cílem je pomoci učitelkám a učitelům při výuce etických principů formování pohledu dětí na zásadní životní hodnoty. Dílna přibližuje žákům elementární etické zásady, které pramení v tisícileté židovsko-křesťanské evropské kultuře a mají platnost dodnes. V duchu Jana A.Komenského kultivují mravní profil dětí od psychologicky přirozeného egocentrismu k uvědomělému vztahu k sobě samému, druhým lidem a k životu jako takovému.

Časová dotace

2 vyučovací hodiny.

Cílová skupina:

Beseda byla vytvořena pro lektory navštěvující školy a je vhodná i pro učitele. Vhodná audience jsou žáci 2. stupně ZŠ, Gymnázií.

Beseda ke stažení:

Autor interaktivní besedy:

ThDr. Lenka Selčanová, 413 01 Roudnice n.L Husovo nám.60, E-mail: lenka.selcanova(zavináč)ccshpraha.cz

 Odborný garant:

Naukový odbor úřadu, Ústřední rady Církve československé husitské, 160 00 Praha Wuchterlova 5, Prof.ThDr. Zdeněk Kučera, Mgr.Karolina Guhl, E-mail: karolina.guhl(zavináč)ccsh.cz