Aktuality - Další články

Preventivní program ÚCTA K ŽIVOTU – pro školy zdarma

Objednejte si pro školu zdarma preventivní program rizikového chování žáků ÚCTA K ŽIVOTU. Nový preventivní program připravuje pro žáky základních a středních škol Křesťanská akademie mladých.

Představíme Vám jednotlivá témata, která jsou již k dispozici. Dnes zde máte k dispozici seznámit se s prvními „vlaštovkami“. Jedná se o komplexní soubor jednotlivých témat pro žáky od první třídy ZŠ až do maturitního ročníku. Oproti klasickým preventivním přednáškám na školách se např. formou zážitkových aktivit a sebereflexe více zaměřujeme na zasažení hodnotové roviny žáka. Modelovými situacemi, interaktivními prvky větší měrou posilujeme u žáků praktické dovednosti a postoje, aby si dokázali ve změti současných lákadel zvolit a obhájit zdravé postoje. K našim cílům patří morální zodpovědnost při rozhodování, pevný hodnotový základ pro celý život, zde navazujeme na sérii Duchovní dědictví (Bible, Hus). Preventivní program KAM má systematicky posilovat prvky osobnosti, které pak mohou i v náročných situacích, které život s sebou nese, prakticky projevovat úctu k životu.

Pokud vás preventivní program zaujme, budu rád, když se mi ozvete. Program tvoříme, připravujeme pilotáž, uvítáme jak dobrou radu, tak praktickou pomoc, také bychom se mohli domluvit na bezplatné realizaci témat přímo na vaší škole. Vašim žákům program umožní „hodit výhybku“ na kolejích svého života, nám zase spolupráce přinese cennou zpětnou vazbu.

lektor Mgr. Pavel Slepička, email: pslepicka@kam.cz; tel. 739 600 273

 

NABÍDKA TÉMAT:

01 Procházka růžovou zahradou (Pro I. II. třídu ZŠ Záškoláctví a Rizikové sporty / doprava)

Téma je vhodné pro první třídu ZŠ, pomáhá učiteli upevnit v dětech povědomí o nové roli žáka. Soustředíme se na praktické kroky, jak dosáhnout toho, aby bylo pro žáka chození do školy „Procházkou růžovou zahradou“. Věnujeme se účelu pravidel třídy a školního řádu, zásadám slušného chování a řešení případných konfliktů. Druhá hodina se věnuje vytipování konkrétních rizik na cestě do školy a domů a motivaci k bezpečí. Tvoříme spolu bezpečnostní opatření na míru místní situaci, rozvíjíme též návyky opatrného chování při dopravě, hrách a sportu.

Cíle aktivit programu z pohledu žáka: 1. Vysvětlí vlastními slovy, jak se klíčové pojmy projevují v jeho školní docházce. 2. Zařadí na časové ose dne, kdy je vhodná doba na konkrétní činnosti. 3. Roztřídí návrhy řešení daných situací na vhodné a nevhodné, navrhne alternativy. 4. Vybere opatření, která pomohou zvýšit bezpečnost jeho přepravy cestou do školy. 5. Odhadne, jak bude příběh v modelové situaci pokračovat. 6. Sestaví postup z doporučení, pro případ, že se ztratí. 7. Seskupí číslice (z paměti) tak, aby vyjadřovala telefonní číslo na rodiče.

02 Kamarádi nerostou na stromě (Pro I. II. třídu ZŠ Šikana / agrese a Týraní, zneužívání)

Téma je určeno pro žáky prvních a druhých tříd ZŠ. Zásady zdravých vztahů si žáci osvojují během vzájemné spolupráce, kdy komunikují o svých zájmech, potřebách i postojích. Žáci si uvědomují význam osobních hranic, učí se jejich vymezování a zároveň respektování hranic druhého. Na modelových situacích si procvičují, jak se správně zachovat. Vedle vztahů mezi kamarády se zaměříme i na chování k cizím věcem a zvířatům. V interaktivních aktivitách si ujasňují rozdíly mezi tím, co se hodnotí jako dobrá a špatná zábava.

Cíle programu z pohledu žáka: 1. Zjistí si tři zajímavé informace o spolužákovi a stručně ho představí ostatním. 2. Ohodnotí na škále projevy chování vůči spolužákům, zvířatům a věcem. 3. Rozlišuje vhodné a nevhodné předměty, které se do školy (ne-)nosí. Obhájí své rozhodnutí. 4. Vysvětlí, v čem postava z příběhu dělá chybu, a ve scénce ukáže, jak by postupoval lépe. 5. Posoudí, v čem by uvítal pomoc od kamaráda, navrhne, jak může sám pomoci. 6. Podkládá zamíchaná slova tak, aby věta dávala smysl. Zdůvodní, zda je citát podle něj pravdivý. 7. Doporučí, jaké konkrétní kroky vedou k získání kamaráda a rozvíjení kvalitního vztahu.

03 Pozor na krokodýla (Pro I. II. třídu ZŠ Adiktologie)

Nebezpečné látky kolem nás mohou být snadno a nebezpečně podceněny, podobně jako když „číhajícího krokodýla u břehu řeky považujeme za neškodný kus stromu“. Žáci se seznámí se základními informacemi o návykových látkách. Téma se zaměřuje na moment rozhodování, jakou nabídku je vhodné přijmout a kdy je správné (navzdory zvědavosti) odmítnout. Důležitým rozměrem je procvičování efektivní komunikace, jak ve vztahu ke kamarádovi, tak s učitelem a rodiči, případně při spolupráci s odbornou pomocí.

Cíle programu z pohledu žáka: 1. Rozhodne, zda by nabídku učiněnou dospělým člověkem / kamarádem přijmul nebo odmítnul. 2. Seřadí související údaje o návykových látkách k sobě, aby vznikla ucelená informace. 3. Představí ostatním, co se o návykové látce dozvěděl. 4. Rozlišuje různé látky podle zadaných kritérií. 5. Navrhne bezpečný postup, jak naložit s neidentifikovanou potencionálně nebezpečnou látkou. 6. Popíše předložené strategie odmítání drogy. 7. Dokáže aplikovat strategie aktivního odmítání drogy od blízké i neznámé osoby.

04 Dokážeš se omluvit? (Pro III. IV. třídu ZŠŠikana / agrese)

Čas od času všichni uděláme chybu, téma se věnuje praktickým krokům, jak chybám předcházet, jak si chybu přiznat, omluvit se a jak ji napravit. Téma pracuje se školním řádem a zásadami etického chování, na modelových situacích umožňuje dětem představit si reálné důsledky agresivního chování, záměrného ubližování, či ohrožování zbraní. V základních rysech jsou zmíněny i zákonné postihy nevhodného chování. Žáci jsou motivování ke společensky vhodnějším strategiím řešení konfliktu, než je fyzický útok, pomsta či jiná forma agrese.

Cíle programu z pohledu žáka: 1. Vybere si stanoviště ve třídě, které nejlépe charakterizuje jeho názor na řešení modelové situace. 2. Zhodnotí za pomoci škály navrhované postupy řešení problémů. 3. Rozhodne, které výroky jsou v souladu se školním řádem, vlastními slovy popíše jejich aplikaci. 4. Nakreslí hlavní události příběhu, kdy skupina žáků záměrně ubližuje neoblíbenému jedinci. 5. Odhadne, jak se cítí hlavní agresor, jak se cítí pomocníci a co prožívá oběť. 6. Přiřadí k příčinám (nevhodným projevům chování) přiměřené následky (zákonné postihy). 7. Vytvoří dokončení modelové situace podle toho, jak by v podobné situaci sám jednal.

12 Sedmero moří (Pro V. VI. třídu ZŠ Šikana / agrese)

Žáci tráví na internetu významnou část svého času, téma je provází mapováním možných úskalí a motivuje k osobní reflexi a tvořivému přístupu při „plavbě bezpečnou cestou“. Interaktivně pracujeme s příčinami a důsledky základních forem kyberšikany. Žáci konfrontují své povědomí a postoje s příběhy současné praxe. Důraz je kladen na včasné předcházení rizikům kyberšikany. Žáci se mohou během hraní scének vžít do role oběti různých forem kyberšikany, aby mohli jednak lépe porozumět, jak se oběť cítí, ale aby se seznámili s možnými motivacemi agresora.

Cíle programu z pohledu žáka: 1. Odhadne, která rizika z uvedených činností na internetu považuje pro sebe za nejaktuálnější. 2. Navrhne opatření, která pomohou rizikům předcházet, nebo je alespoň výrazně snížit. 3. Určí, v čem se postava příběhu dopustila chyby a navrhne správný postup. 4. Ztvární svou roli podle scénáře scénky, poté během reflexe pojmenuje emoce, které prožíval. 5. Posoudí naléhavost případu v modelové situaci a vybere z nabídky vhodný postup zajištění odborné rady či pomoci. 6. Navrhne pro sebe konkrétní opatření, která pomohou zvýšit bezpečnost jeho života na internetu.